Skład Komisji

Pełniona funkcja

Adres siedziby

Telefon

E-mail kontaktowy dla kandydatów

dr inż. Jennifer Mytych

Pełnomocnik ds. rekrutacji

Wydział

 Biotechnologii

bud. A0,

skrzydło B3,

pok. 200

ul. Pigonia 1a

 

 017 851 87 64

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com

mgr Małgorzata Bieleń

Sekretarz

mgr Justyna Strzelczyk

Sekretarz

dr Sabina Bednarska Członek

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia inżynierskie, rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickiego 2019/2020
 

Rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny 

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

13.05.2019 r. 9.07.2019 r. 12-15 .07.2019 r. 15-29.07.2019 r.

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE WAGI PRZEDMIOTÓW ORAZ ZASADY REKRUTACJI DLA STUDIÓW I, II STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

 

Kierunek - Biotechnologia

Poziom - I stopnia , inżynierskie

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

JĘZYK OBCY - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

* w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego. Waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. Kandydat zagraniczny na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" chyba, że warunki podejmowania studiów na danym kierunku określone w części szczegółowej niniejszej uchwały stanowią inaczej, co należy wskazać w wierszu uwagi.

 

  1. Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka- przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy - część pisemna lub ustna egzaminu dojrzałości (jedna wskazana przez kandydata).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

* np. w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. W innym przypadku, do tej kategorii kandydatów stosować się będą przepisy ogólne uchwały Senatu.

 

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 

 

Kierunek - Biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor'sdegree. Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku biotechnologia jest ocena
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor'sdegree,
 a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydata.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu procesów technologicznych i biologii eksperymentalnej oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

W zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,

w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii(rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej),

w zakresie interpretacji (analiza statystyczna, prezentacja i dokumentacja wyników eksperymentu oraz prezentacja
 i dokumentacja wyników zadań o charakterze projektowym),

w zakresietechnologicznych aspektów biotechnologii(ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu..

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:                                                                   

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia:  

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 - 4,5

40 pkt.

3,51 - 3,99

35 pkt.

3,0 - 3,5

30 pkt.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Ocena na dyplomie będzie oceniana w skali:                                                                   

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow